Senieji lietuvių raštijos paminklai

CATECHISMVSA PRAsty Szadei
CATECHISMVSA PRAsty Szadei : Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu jaunu nauiey sugulditas
CATE- // CHISMVSA PRA- // sty szadei Makslas skai- // tima raschta yr giesmes // del kriksczianistes bei del // berneliu jaunu nauiey // sugulditas // KARALIAVCZVI VIII. // dena Meneses Sausia, // Metu uszgimima Diewa. // M. D. XLVII. // Soli Deo gloria., LB-A I-678; VUBPK 935., Kolofonas: ISCHBRVKTAS KARALIAV- // szui per Jana Weinreicha Metusu // ijr dienagi kaip ant pradzias // Knigieliu ijra., Fingerprintas: raæc a.ka a.us tasc C 1547R., Signatūros: A-E8 superscr., Gotiškas šriftas, antikva., Skaitmeninė reprodukcija:, Antsp.: [Нау]чна Библiатека Одеса (inv.: 1144962), Antsp.: Музей книги О[десская] Д[ержавная] Н[аучная] Б[иблиотека] (inv.: 1144962), Viršelis kartono, aptrauktas pergamentu, perrištas XIX a. [?]; nugarėlėje įspausta: Cate- //hismus // Prasty // Szadei (inv.: 1144962), Įrašai priešlapiuose: Литовскiй (жмудскiй) катихизисъ печатан въ Кенигсберге въ 1547 году в целях пропаганды лютеранского Вероучения. Первая печатная книга на литовском языке. Печатник Hans Weinreicher работал в начале XVI в. в восточной Пруссии, где одновременно имел 2 типографии: в Данциге и Кёнигсберге. Редкая книга; Куплена в Берлине у Ашера в 1869 - 45 талеров (inv.: 1144962)