Pirminės kortelės

Sophologium magistri Jacobi magni