Pirminės kortelės

[Rankraštinės maldų knygos fragmentai, panaudoti knygrišybai]